ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van LaRock Werkt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer: 70091455.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst. Voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken zijn deze algemene voorwaarden geldend.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen LaRock Werkt en u (hierna te noemen “Opdrachtgever”). LaRock Werkt zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.
LaRock Werkt levert de volgende diensten: Personeelsdiensten (Uitzenden, Detacheren, Payrollen, Werving & Selectie, ZZP-bemiddeling, Advies en Coaching), hierna te noemen “Diensten”. Ten aanzien van de uitvoering van alle Diensten door LaRock Werkt, geldt uitsluitend een inspanningsverplichting.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht
Een opdracht komt tot stand nadat beide partijen de opdracht hebben bevestigd en eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert of op het moment dat een van de partijen de opdracht intrekt of opzegt. De opdracht komt tot stand door aanvaarding (schriftelijk, elektronisch en/of mondeling) van de offerte, waarin LaRock Werkt de opdracht heeft beschreven en uitgewerkt. De offerte bevat tevens de afgesproken bemiddelingsfee.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van LaRock Werkt zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Als Opdrachtgever aan LaRock Werkt gegevens verstrekt, mag LaRock Werkt ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij haar offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs
1. LaRock Werkt mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
2. De tarieven zijn exclusief eventuele onkosten van LaRock Werkt en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten
LaRock Werkt factureert de opdrachtgever binnen twee weken na ondertekening arbeidsovereenkomst. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1. LaRock Werkt zal uren wekelijks factureren, de bemiddelingsfee direct of in één of meerdere termijn facturen en abonnementen maandelijks factureren.
2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De volledige vordering van LaRock Werkt op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
– Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
– Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
– Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
– Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan LaRock Werkt. Bij een factuurbedrag tot € 267,00 zullen deze kosten € 40,00 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
– 15% over de eerste €2500;
– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
– 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 – Derden
LaRock Werkt mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 7 – Uitvoering opdracht
1. LaRock Werkt zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. LaRock Werkt mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
3. Als LaRock Werkt de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan LaRock Werkt verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag LaRock Werkt de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. LaRock Werkt is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat LaRock Werkt is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore van opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal opdrachtgever aan LaRock Werkt de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.

Artikel 8 – Wijziging opdracht
1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
2. LaRock Werkt kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. LaRock Werkt zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
3. LaRock Werkt mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding
1. LaRock Werkt mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
3. LaRock Werkt mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet LaRock Werkt dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 10 – Tussentijdse opzegging
1. Als LaRock Werkt de opdracht tussentijds opzegt, zal LaRock Werkt zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor LaRock Werkt extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
2. LaRock Werkt mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
– Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
– Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
– Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
– Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt
– Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 11 – Overmacht
1. LaRock Werkt hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
2. LaRock Werkt kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze tot schadevergoeding verplicht zijn.
3. Als LaRock Werkt zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag LaRock Werkt het nagekomen deel factureren.

Artikel 12 – Garanties
1. LaRock Werkt garandeert dat wat zij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever het onjuist of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar LaRock Werkt geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 13 – Klachten
1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal LaRock Werkt de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van LaRock Werkt, die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. LaRock Werkt is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van LaRock Werkt.
2. LaRock Werkt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. LaRock Werkt is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen.
4. LaRock Werkt is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de
Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Arbeidskracht.
5. Voor het geval dat LaRock Werkt onverhoopt toch aansprakelijk wordt geacht, is iedere aansprakelijkheid van LaRock Werkt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door LaRock Werkt gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van LaRock Werkt uitdrukkelijk beperkt tot de in rekening gebrachte bemiddelingsfee.
6. Vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst start is de opdrachtgever juridisch verantwoordelijk voor deze kandidaat.

Artikel 15 – Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen LaRock Werkt is één jaar.

Artikel 16 – Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart LaRock Werkt voor alle aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan LaRock Werkt toerekenbaar is.
2. Als derden LaRock Werkt aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag LaRock Werkt zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor LaRock Werkt, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Geheimhouding
1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal LaRock Werkt alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
2.LaRock Werkt zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als LaRock Werkt optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van LaRock Werkt niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 18 – Informatieverstrekking, zorgvuldigheid en gebruik van persoonsgegevens
1. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. LaRock Werkt mag er daarbij vanuit gaan dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
2. Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door LaRock Werkt is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens van kandidaten vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.
3. Opdrachtgever is gehouden om de door LaRock Werkt verstrekte persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
4. Opdrachtgever garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkenen, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, niet onrechtmatig is en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen. Opdrachtgever vrijwaart LaRock Werkt en haar vertegenwoordigers tegen alle aanspraken die hierop betrekking hebben, zoals o.a. boetes opgelegd door autoriteiten, schadesvergoedingen, vorderingen, etc.

Artikel 19 – Werving & Selectie
1. Werving & selectie is de opdracht waarbij LaRock Werkt ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een Opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever voorstelt. Van een succesvolle vervulling van een werving & selectieopdracht is sprake indien een door LaRock Werkt bij Opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins te werk wordt gesteld).
2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.
3. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door LaRock Werkt wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en eventuele overige voorwaarden en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

Artikel 20 – Verplichtingen partijen inzake werving en selectieopdracht
1. Indien Opdrachtgever een door LaRock Werkt aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de aanbieding/voordracht met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 22 van deze algemene voorwaarden.
2. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze gegevens over kandidaten aan derden doorgeven of kandidaten aan derden voorstellen. In het geval Opdrachtgever zich niet houdt aan het in dit lid bepaalde dan is Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 22 van deze voorwaarden, gehouden tot directe betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 21 – Vergoedingen werving en selectieopdracht
1. De hoogte van de door Opdrachtgever aan LaRock Werkt verschuldigde bemiddelingsfee wordt afhankelijk van de soort werving- en selectieopdracht vastgesteld. Enerzijds wordt er gewerkt op basis van een exclusieve opdracht, waaronder wordt verstaan dat aan LaRock Werkt voor een bepaalde periode exclusiviteit wordt verleend om een kandidaat te werven en selecteren voor opdrachtgever. De andere mogelijkheid is dat er gewerkt wordt op basis van “no cure, no pay” waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van het arbeidscontract van de door LaRock Werkt aangedragen kandidaat.
2. De bemiddelingsfee wordt berekend over een geheel fulltime bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en eventuele overige van toepassing zijnde vaste emolumenten, mits anders overeengekomen in de aanvaarde offerte. Bij de berekening van de fee wordt te allen tijde uitgegaan van een fulltime werkweek, daarbij uitgaande van het aantal uren dat de klant hanteert bij een fulltime werkweek. De BTW bedraagt 21% en wordt in rekening gebracht op de factuur.
2. De hoogte van de bemiddelingsfee is tevens vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 22 – Intrekking, Wijziging en Boetebeding werving en selectieopdracht met exclusiviteit
1. Indien Opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is LaRock Werkt gerechtigd Opdrachtgever alle door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, inclusief de gemaakte wervingskosten.
2. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is eveneens van toepassing indien opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van LaRock Werkt sprake is van een nieuwe opdracht, voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken.
3. Indien Opdrachtgever exclusiviteit voor een opdracht aan LaRock Werkt heeft verstrekt en Opdrachtgever deze exclusieve periode schendt door met een derde partij in zee te gaan voor uitvoering van dezelfde opdracht, dan is Opdrachtgever een per direct opeisbare boete verschuldigd aan LaRock Werkt van € 7.500,00. Tevens is LaRock Werkt terstond niet meer gehouden tot uitvoering van de opdracht.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid inzake werving en selectieopdracht
1. LaRock Werkt spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgedragen kandidaat. LaRock Werkt zal tijdens de werving en selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, doch dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar onderzoeksplicht. De opdrachtgever dient zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat een zelfstandig oordeel te vormen omtrent de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat. LaRock Werkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet of de opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie, gegeven door de kandidaat en welke informatie niet bij LaRock Werkt bekend is, een arbeidsovereenkomst met de kandidaat is aangegaan.
2. LaRock Werkt is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de betreffende kandidaat, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de kandidaat.
3. Opdrachtgever vrijwaart LaRock Werkt tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de opdracht samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
4. LaRock Werkt heeft de intentie om iedere opdracht te voorzien, maar heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. LaRock Werkt is derhalve niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords. Indien een opdracht niet voorzien kan worden is er in dat kader geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 24 – Garantieregeling inzake werving en selectieopdrachten
1. Indien een door LaRock Werkt bemiddelde kandidaat binnen de door de wet gestelde proeftijd niet meer bij opdrachtgever in dienst is, zal LaRock Werkt eenmalig de werving- en selectieprocedure opnieuw en kosteloos uitvoeren voor hetzelfde functieprofiel of Opdrachtgever kwijten van nog verdere (termijn-)betalingen betreffende deze opdracht. De keuze is geheel aan LaRock Werkt. 
2. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij Opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, surseance of faillissement van opdrachtgever.
3. Indien Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel gebruik wenst te maken, dient Opdrachtgever LaRock Werkt binnen veertien (14) dagen na beëindiging van het dienstverband met betreffende kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.
4. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens LaRock Werkt heeft voldaan.

Artikel 25 – Uitzenden, Detacheren, Payrollen en ZZP-bemiddeling
LaRock Werkt maakt voor het uitzenden, detacheren, payrollen en zzp-bemiddeling van personeel gebruik van een payroll service provider voor het uitvoeren van backofficediensten. Deze diensten worden door de payroll servicecprovider uitgevoerd en zij treden op als juridisch werkgever van de uitzendkracht. LaRock Werkt treedt hierbij op als tussenpersoon. De Algemene Voorwaarden van de payroll service provider zijn op deze diensten van toepassing en worden door de payroll service provider van LaRock Werkt aan Opdrachtgever ter hand gesteld. LaRock Werkt en de payroll service provider hanteren de NBBU CAO.

Artikel 26 – Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 27 – Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, waaronder inbegrepen de opdrachtbevestiging, tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 28 – Toepasselijk recht
Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Artikel 29 – Bevoegde rechter
De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de opdracht.